Meldcode & Meldplicht

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In 2012 is de nieuwe Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. Wij, als kinderdagverblijf ChouChou, houden ons aan deze Meldcode. De Meldcode zorgt ervoor dat de pedagogisch medewerkers alert worden op signalen van mishandeling en stimuleert om een melding van te maken.

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is bedoeld voor iedereen die werkt met kinderen of volwassenen (professionals). Het is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben.

Meldplicht gewelds- en zedendelicten door professionals

De veiligheid van kinderen staat voorop in de kinderopvang. Het gaat immers om kinderen in een kwetsbare leeftijdsgroep. De werkgevers en werknemers in de kinderopvang hebben hier een grote taak in. De continue screening van medewerkers en de introductie van de vertrouwensinspecteur helpen daar bij. Hieronder een korte beschrijving over de wet meldplicht gewelds- en zedendelicten door professionals.

Met de Wijzigingswet Kinderopvang 2013 is een Meldplicht gewelds‐ en zedendelicten door professionals geïntroduceerd. De meldplicht betekent dat werknemers (alle werkzame personen in de kinderopvang zoals leidinggevenden, vrijwilligers, stagiaires, pm’ers) vanaf 1 juli 2013 verplicht zijn om bij een aanwijzing dat een college zich schuldig maakt aan seksueel of ander geweld tegen een kind dit meteen te melden bij de houder van de kinderopvang. Als werkgever/houder zijn wij, indien wij over een dergelijke aanwijzing beschikken, wettelijk verplicht om de vertrouwensinspecteur te bellen. Bij een redelijk vermoeden van een strafbaar feit moeten wij vervolgens ook aangifte doen bij de politie.

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Meldplicht gewelds- en zedendelicten door professionals is vernieuwd in 2019, deze kunt u inzien op het kinderdagverblijf. Belangrijke informatie is te vinden via de volgende link:

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2018/07/26/vernieuwde-meldcode-kindermishandeling-beschikbaar

 

Scroll naar boven