KDV Beleid

Kinderopvang ChouChou heeft haar werkwijze op verschillende gebieden vertaald in haar beleid. Zo is de werkwijze en het pedagogisch handelen van de dagopvang beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft welke visie en welke werkwijze worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding. Ook ander zaken zoals de kwaliteit, de samenwerking met de ouders komen hier aan de orde. De meest recente versie is op kantoor in te zien.

Ieder kind is uniek

Wij zijn van mening dat ieder kind uniek is en daarom bijzonder en mooi. Kinderen mogen er zijn en mogen vooral ook zichzelf zijn. Ieder kind heeft behoefte aan en recht op warmte, geborgenheid en het gevoel van veiligheid en vertrouwen.

Gelijke kansen

Wij willen dat elk kind tot zijn recht komt, onafhankelijk van zijn achtergrond, en een gelijkwaardige kans krijgt op aansluiting met de basisschool. Daarom ondersteunen we alle kinderen van 0 tot 4 jaar met het Voorschoolse Educatie programma Piramide, 52 weken per jaar.

Integraal

We doen geen concessies aan kwaliteit en verzorging, daarom hebben we een integrale aanpak over alle groepen heen, dit geeft continuïteit en versterkt de doorgaande ontwikkelingslijn voor het kind. Dit versterkt ook het pedagogische kader voor onze medewerkers.

Kinderdagverblijf ChouChou vindt kwalitatief en professionele opvang erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Om de kwaliteit van Kinderdagverblijf ChouChou te waarborgen en duidelijkheid te verschaffen aan ouder(s)/verzorger(s) over onze werkwijze en pedagogisch handelen is dit pedagogisch beleidsplan.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft welk visie en welke werkwijze worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding. Tevens biedt een pedagogisch beleidsplan steun aan de pedagogische medewerkers bij het dagelijkse werk, het geeft richting aan het opvoeden en houvast bij het maken van keuzes.

Wij werken met het voorschoolse programma Piramide, dit staat borg voor een soepele overgang naar de basisschool.

Het pedagogisch beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast in samenwerking met de oudercommissie.

De meest actuele versie is ter inzage op het kantoor!

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In 2012 is de nieuwe Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. Wij, als kinderdagverblijf ChouChou, houden ons aan deze Meldcode. De Meldcode zorgt ervoor dat de pedagogisch medewerkers alert worden op signalen van mishandeling en stimuleert om een melding van te maken.

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is bedoeld voor iedereen die werkt met kinderen of volwassenen (professionals). Het is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben.

Meldplicht gewelds- en zedendelicten door professionals

De veiligheid van kinderen staat voorop in de kinderopvang. Het gaat immers om kinderen in een kwetsbare leeftijdsgroep. De werkgevers en werknemers in de kinderopvang hebben hier een grote taak in. De continue screening van medewerkers en de introductie van de vertrouwensinspecteur helpen daar bij. Hieronder een korte beschrijving over de wet meldplicht gewelds- en zedendelicten door professionals.

Met de Wijzigingswet Kinderopvang 2013 is een Meldplicht gewelds‐ en zedendelicten door professionals geïntroduceerd. De meldplicht betekent dat werknemers (alle werkzame personen in de kinderopvang zoals leidinggevenden, vrijwilligers, stagiaires, pm’ers) vanaf 1 juli 2013 verplicht zijn om bij een aanwijzing dat een college zich schuldig maakt aan seksueel of ander geweld tegen een kind dit meteen te melden bij de houder van de kinderopvang. Als werkgever/houder zijn wij, indien wij over een dergelijke aanwijzing beschikken, wettelijk verplicht om de vertrouwensinspecteur te bellen. Bij een redelijk vermoeden van een strafbaar feit moeten wij vervolgens ook aangifte doen bij de politie.

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Meldplicht gewelds- en zedendelicten door professionals is vernieuwd in 2019, deze kunt u inzien op het kinderdagverblijf. Belangrijke informatie is te vinden via de volgende link:

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2018/07/26/vernieuwde-meldcode-kindermishandeling-beschikbaar

Regelmaat en structuur is erg belangrijk voor de kinderen, ook met voeding. Op de dagopvang hebben wij drie vaste eettijden en daarnaast een vaste moment voor een tussendoortje. Dit kunt u hieronder terugvinden op de dagritme van de groepen. Wij bieden aan de kinderen een verantwoord eetpatroon, hetgeen inhoudt dat we ervoor zorgen dat alle kinderen gevarieerd en gezond eten krijgen. Wij halen elke week verse groente en fruit in huis en kiezen verstandige producten zoals volkorenbrood, halfvolle melk, verantwoord zoetbeleg en vleeswaren. Onze ouders vinden het heel belangrijk dat de kinderen goed en gezond eten, daarom verzorgen we 5 x per week een warme maaltijd! Onze leidsters kunnen heel goed koken en de kindertjes eten er lekker van. Samen met de oudercommissie bespreken we het voedingsbeleid en koken we ook halal met verse producten. Uiteraard houden we rekening met de wensen van de individuele kinderen, sommige krijgen extra eten als dat nodig is. Zo zorgen we samen met de ouders dat onze kinderen goed verzorgd worden. Hieronder een aantal voorbeelden van de weekmenu’s die wij verzorgen, eet smakelijk! Tijdens de eettijden creëren/zorgen de pedagogisch medewerkers voor rust en uiteraard gezelligheid. Wij vinden namelijk dat een goede sfeer met aandacht voor het eten de kwaliteit van het eetpatroon bevordert. Kinderen die een dieet volgen of allergisch zijn voor bepaalde voeding, dient u als ouder voor ander voedsel zorg te dragen.

Op kinderopvang ChouChou wordt gehandeld volgens de uitgangspunten die zijn beschreven in het pedagogisch beleidsplan* en wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de individualiteit van alle kinderen. Dit betekent onder andere dat er rekening wordt gehouden met het slaap- en eetritme van de baby’s. De peuters slapen 1 x in de middag, indien het kind nog slaapbehoefte heeft. De dreumesen en peuters volgen het dagritme van kinderopvang ChouChou.

Bij kinderopvang ChouChou wordt luiers van het merk Kruidvat aangeboden. Verder wordt Nutrilon 1, 2 en 3 aangeboden voor de baby’s. U kunt tevens pap meebrengen voor uw kind. Indien u van uw eigen merk luiers/voeding gebruik wenst te maken, dient u deze zelf mee te nemen in overleg met de groepsleiding.

Uw kind is uw dierbaarste. Dat vinden wij ook! Daarom doet kinderdagverblijf ChouChou haar uiterste best om een gezonde en veilige omgeving te creëren voor uw kind. Hiervoor houden wij jaarlijks een ‘risico inventarisatie veiligheid en gezondheid’ bij. In de risico- inventarisatie kunt u lezen hoe wij inzicht proberen te krijgen in de mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid en de maatregelen die we nemen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Tevens is een plan van aanpak een onderdeel van de risico- inventarisatie. In het plan van aanpak wordt concreet beschreven wat voor maatregelen we moeten treffen en op welke termijn we dit zullen doen.

In de Wet Kinderopvang is de veiligheid van de kinderopvangorganisaties officieel geregeld.
Met trots kunnen wij u meedelen dat kinderdagverblijf ChouChou aan de kwaliteiteisen voldoet die in de Wet Kinderopvang is geformuleerd. Verder houdt de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in opdracht van de Gemeente toezicht op de kwaliteit van onze kinderopvang. Dit betekent dat kinderdagverblijf ChouChou conform de Wet Kinderopvang periodiek wordt gecontroleerd. Na afloop van de controle stelt de inspecteur een inspectierapport op. Wij nemen, indien nodig, op basis van het rapport maatregelen om de kwaliteit van onze diensten te verhogen. Een exemplaar van het inspectierapport kunt u downloaden op onze site, inzien op het kinderdagverblijf en het wordt overhandigd aan de oudercommissie.

Kinderdagverblijf ChouChou voldoet ook aan de brandveiligheidseisen die zijn gesteld in de verordening op de kinderopvang en in de afgegeven gebruikersvergunning door de brandweer Den Haag. Aanvullend op deze eisen zijn er uitgebreide instructies vastgelegd in het nood- en ontruimingsplan. Kinderdagverblijf ChouChou heeft een eigen ontruimingsplan. Tevens worden alle blusmiddelen jaarlijks gecontroleerd door een erkend en gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf. Omdat wij het belangrijk vinden dat de pedagogisch medewerksters in geval van een noodsituatie goed kunnen handelen en om te bekijken of het ontruimingsplan zoals omschreven voldoet, wordt er gemiddeld 3 keer per jaar een oefening gehouden. Door het ontruimingsplan regelmatig te oefenen verminderen we zowel bij de kinderen als bij de pedagogisch medewerksters de kans op paniek en kunnen eventuele hiaten worden opgespoord. Op het kinderdagverblijf zijn er dagelijks minimaal één BHV’er en drie EHBO’ers aanwezig.

Vierogenprincipe
Vanaf 1 juli 2013 is het ‘’vierogenprincipe’’ in werking getreden. Dit houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Dit hebben wij gewaarborgd door videobewaking te plaatsen.

Voor aanvang van de opvang is het gebruikelijk dat nieuwe kinderen eerst gaan wennen. De reden hiervoor is dat het nieuwe kindje kan wennen aan zijn nieuwe situatie, aan de groep en aan de pedagogische medewerkers. Zodoende kunnen ook de pedagogische medewerkers en de kinderen op de groep de mogelijkheid krijgen om te wennen aan het nieuwe kindje.

Download hier de pdf over ons wenbeleid

Kinderdagverblijf ChouChou heeft richtlijnen opgesteld conform de Wet bestrijding Infectieziekten waarin beschreven staat hoe te handelen in geval van ziekte van kinderen. De richtlijnen zijn van toepassing voor alle vormen van kinderopvang.

Kinderen die ziek zijn kunnen om de volgende redenen het kinderdagverblijf niet bezoeken:

 1. het dagverblijf is niet (voldoende) toegerust op zieke kinderen in verband met overdracht of besmettingsgevaar;
 2. zieke kinderen horen in hun eigen omgeving bij ouders of verzorgers te zijn om de aandacht te kunnen krijgen die ze nodig hebben. Immers thuis voelen de kinderen zich meer op hun gemak, want thuis is het rustig en mama of papa is bij ze.

Wanneer blijkt dat een kind ziek is op het kinderdagverblijf, wordt er contact opgenomen met ouder/verzorger. Aan hen wordt gevraagd om hun kind op te halen. Een ouder/verzorger heeft niet altijd de mogelijkheid om gelijk het kind op te komen halen. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden. Samen wordt tot een oplossing gekomen of er wordt aan de ouder/verzorger gevraagd om hun achterwacht in te schakelen. Op het dagritmebord wordt voor ouders/verzorgers de gegevens m.b.t. het zieke kind goed bijgehouden zodat u op de hoogte bent van het verloop van het ziektebeeld.

Hoe kun je merken dat een kind ziek is?

Op basis van lichamelijke kenmerken, gedrag en andere signalen kun je al gauw merken of een kind ziek is. Uiteraard wordt het lichaamstemperatuur ook opgemeten. Boven 38,5 graden Celsius wordt het kind als ziek beschouwt.

Wanneer mogen kinderen niet komen?

 • Bof
 • Ernstige diarree
 • Geelzucht
 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius
 • Kinkhoest
 • Mazelen
 • Braken
 • Rode hond
 • Roodvonk
 • Waterpokken
 • RS-virus
 • Krentenbaard
 • Hersenvliesontsteking

Medicijngebruik

Bij kinderdagverblijf ChouChou hebben we geen medicijnen. Wanneer u wilt dat wij uw kind medicijnen toedienen, verzoeken we u als ouder/verzorger de overeenkomst gebruik geneesmiddelen in te vullen en te ondertekenen. Dit geldt ook voor homeopathische geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen. Op het medicijn moet duidelijk staan:

 • naam van het kind
 • gebruiksaanwijzing
 • houdbaarheidsdatum

Kinderdagverblijf ChouChou geeft geen zetpil/paracetamol.

Zetpil/paracetamol

Heeft u uw kind de avond of de nacht voor het bezoek aan het kinderdagverblijf een zetpil/paracetamol, wilt u dan de pedagogisch medewerkster daar van op de hoogte stellen.

We benadrukken dat het niet de bedoeling is om het kind een zetpil/paracetamol toe te dienen als het kind naar het kinderdagverblijf komt. Na een paar uur, als de zetpil/paracetamol is uitgewerkt kan de koorts omhoog schieten en kan gevaar van een koortsstuip ontstaan. Wij als kinderdagverblijf ChouChou kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Als uw kind ons kinderdagverblijf bezoekt verstrekken wij een schriftje waarin de belevenissen en ontwikkeling van uw kind één keer per week wordt bijgehouden. Het is natuurlijk ook leuk om als ouder in het schriftje te schrijven.

Daarnaast heeft elk kind een plakboek waarin de knutselwerkjes geplakt worden. Het plakboek en schriftje krijgt u mee wanneer uw kind het kinderdagverblijf gaat verlaten. Dit is voor u en uw kind een leuke herinnering voor later!

Daarnaast gebruiken we ook Bitcare als communicatiemiddel voor de ouders, zo houden we bij wanneer gegeten wordt, leuke foto’s etc.

Scroll naar boven